Roois Cultureel Erfgoed

logo

Erf goed!

Visie en strategie van de Stichting Roois Cultureel Erfgoed

 • 1.1. Inleiding
  Op 7 juli 2003 is de Stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) te Sint-Oedenrode opgericht als belangenloze, ideële organisatie met het statutaire doel: “…een bijdrage leveren aan de instandhouding en het herstel van cultuurhistorische elementen in de gemeente Sint-Oedenrode”.

  Deze stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
  • als platform te fungeren voor belanghebbenden
  • bundeling van initiatieven en activiteiten
  • het verwerven van draagvlak bij de inwoners van Sint-Oedenrode en
  • het verkrijgen van subsidies en andere financiële middelen voor activiteiten.

  Directe aanleiding tot oprichting van de stichting was het realiseren van het project “De toekomst van Roois verleden”. Dit project is in 2003 opgezet en in dat jaar gedeeltelijk uitgevoerd in het kader van het Leader+programma, een EU-regeling om de culturele hulpbronnen in het landelijk gebied te herwaarderen.

  RCE hanteert een tweetal prioriteiten:
  • de ontwikkeling van strategieën voor het behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle elementen (erfgoed) en
  • de ontwikkeling van een platform voor belanghebbende partijen.

 • 1.2. Visie op: Erf goed!
  De kwaliteit van het wonen in Sint-Oedenrode wordt in belangrijke mate bepaald door de stedelijke en landschappelijke omgeving. Deze is in de loop van vele eeuwen gevormd en is drager van de identiteit van onze gemeente. Deze historisch bepaalde identiteit is een kompas voor ons ruimtebesef en een baken voor ons richtingsgevoel.
  Zo is het culturele erfgoed op te vatten als de materiële neerslag van de cultuur en de geschiedenis van Sint-Oedenrode.
  De visie van RCE is dat aandacht voor het cultuurhistorisch erfgoed niet alleen positief is voor de Rooise samenleving maar ook voor bezoekers. Op basis van deze visie formuleert RCE haar missie als volgt: het als intermediair tussen het gemeentebestuur en de samenleving van Sint-Oedenrode (doen) opzetten en (doen) uitvoeren van plannen en projecten die bijdragen tot het behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle elementen.

  Om op basis van deze visie en missie het domein van functionering af te bakenen, kiest RCE als centrale thema’s:
  • het doen ontwikkelen en uitvoeren van een erfgoedplan
  • het organiseren van samenwerking tussen betrokken partijen en
  • het beschermen, behouden en opwaarderen van de cultuurhistorisch bepaalde identiteit van Sint-Oedenrode.

  Zo tracht RCE tegenwicht te bieden aan de vervlakking en de verschraling van de woonomgeving. Waar het RCE dus om gaat is de lokale identiteit te behouden door het plaatselijke verleden toekomst te geven en het erfgoed als maatschappelijk kapitaal een meer centrale plaats toe te kennen. De Rooise samenleving speelt als betekenisgever hierin een belangrijke rol als drager van de culturele kennis en plaatselijke identiteit en als betrokkene bij initiatieven in de openbare ruimte.
  Slechts met deze instelling zijn wij verantwoordelijke erflaters van onze beschaving. Bij alle plannen en ideeën wensen wij ons nageslacht toe: erf goed!

 • 2. Wat wij willen
  De volgende doelstellingen staan centraal:
  • vergroting betrokkenheid Rooise samenleving en
  • verbetering kwaliteit van de leefomgeving.

  Tal van culturele instellingen zijn actief in Sint-Oedenrode, ieder met een eigen invalshoek en werkwijze. Samenwerking tussen deze instellingen verbreedt het blikveld en vergroot de betrokkenheid bij het erfgoedbeleid. RCE wil als platform functioneren voor deze organisaties. Uiteraard met behoud van de identiteit van de afzonderlijke instellingen. Door de krachten te bundelen wordt wellicht de participatie van de Rooise samenleving ook gunstig beïnvloed. RCE zal het initiatief nemen om deze platformfunctie te ontwikkelen.
  De identiteit van Sint-Oedenrode is zichtbaar in de inrichting van het landschap, de dorpskernen en de architectuur. Om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren is een integrale benadering van het Rooise erfgoed noodzakelijk: culturele planologie. RCE stelt zich ten doel de historische structuren als bouwsteen te gebruiken voor de verdere ontwikkeling van onze gemeente. Het ontwikkelen van een beleid op dit terrein behoort tot de primaire taak van het gemeentebestuur.
  RCE zal in overleg met de culturele instellingen in Sint-Oedenrode als klankbord functioneren voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid op het terrein van de culturele planologie. De basisfilosofie van RCE is: behoud door ontwikkeling. Dat wil zeggen dat het duurzaam veiligstellen van het erfgoed grotendeels afhankelijk is van het (economische) nut dat zij heeft.

 • 3. Strategische aandachtspunten
  •Van het grootste belang is dat op gemeentelijk niveau erfgoedbeleid wordt geformuleerd. Dat veronderstelt een inventarisatie van wat er is en het aangeven hoe daar mee om te gaan.

  Uitputtend zal daarbij bezien moeten worden welke financiële mogelijkheden er zijn om de droom om te zetten in daad:
  • Behoud, intensivering en uitbouwing van historische groenstructuren
  • Behoud historische bouwkundige karakteristiek van het baandorp Sint-Oedenrode (tweelaags bebouwing met licht verspringende rooilijn)
  • Het zoveel mogelijk intact houden van het archeologische bodemarchief.

 • 4. Activiteiten
  Om onze doelstellingen te bereiken voeren we de volgende activiteiten uit:
  • het in overleg met betrokken partijen ontwikkelen van een toetsingskader en een keuze-instrumentarium voor de concretisering van het erfgoedbeleid
  • het in nauwe samenspraak met de gemeente, initiatiefnemers en met het bedrijfsleven opzetten en (doen) uitvoeren van projecten die beantwoorden aan het statutaire doel van RCE
  • het participeren in overlegstructuren afgestemd op door RCE te bereiken doelen
  • het ontwikkelen van een educatiebeleid m.b.t. erfgoed
  • het verwerven van geldmiddelen (subsidies, fondsen, sponsoring) voor de opzet en uitvoering van concrete activiteiten

  Vastgesteld in de 15e vergadering van het bestuur van de Stichting Roois Cultureel Erfgoed d.d. 14 juni 2004.
  Aangepast heidag d.d. 20 maart 2020.